உங்கள் இழுத்து விடுங்கள் கோப்புகள் இங்கே. அது வரை
அதிகபட்சம் 2 படங்கள், 5 ஒவ்வொரு படத்திற்கும் எம்பி

அல்லது

கோப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

Image Compressor

Image Compressor is a free online tool to optimize your photo's size.


Image Compression

Here are the main steps to compress an image online:

  1. - Upload or open the image file you want to compress (JPG, PNG, GIF).
  2. - Select compression settings like level, dimensions, format.
  3. - Run the compression process to optimize the image.
  4. - Download the compressed image file which should now be smaller.
  5. - Check image quality is still acceptable, especially at full size.
  6. - Optionally resize image dimensions to be exact using an image editor.
  7. - Upload and use the optimized image file!

Json2ts.com saves your time because you do not need to adjust any settings - you get best possible compression in seconds without requiring anything to do!


Tips to get the best compression result:

© 2024 Image Compressor. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.